ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Ως χρησικτησία ορίζεται η κτήση κυριότητας ενός ακινήτου χωρίς μετεγγραμμένο  σε υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο  συμβόλαιο αλλά με την μακρά χρήσης ενός ακινήτου και με την πεποίθηση αυτού που το χρησιμοποιεί ότι το εξουσιάζει σαν δικό του. Η νομή ή η φυσική εξουσίαση του πράγματος παράλληλα με τη διάνοια κυρίου, θα πρέπει να ισχύει για 20 έτη χωρίς κάποιος να στραφεί νομικά απέναντι του. Στην περίπτωση που συμβαίνουν τα παραπάνω , δύναται το ακίνητο να περιέλθει στην κατοχή αυτού που τα ασκεί.

Η χρησικτησία που αποτελεί πρότυπο τρόπο απόκτησης κυριότητας, διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.

Η τακτική χρησικτησία προϋποθέτει το ακίνητο να είναι δεκτικό χρησικτησίας, ενώ παράλληλα ο αποκτών την κυριότητα θα πρέπει να το νέμεται καλόπιστα για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών, αποδεικνύοντας το με νόμιμο ή νομιζόμενο τίτλο.  Πράξεις οι οποίες συνηγορούν στην απόδειξη της νομής αρχικά θα πρέπει να είναι εμφανείς και διαρκείς. Π.χ. η εκμίσθωση, η φύλαξη, η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος, η επισκευή, η συντήρηση, η περίφραξη ή αποδοχή κληρονομιάς και η καταβολή οικείου φόρου αποτελούν τέτοιες πράξεις.

Η έκτακτη χρησικτησία δεν απαιτεί ύπαρξη νόμιμου ή νομιζόμενου τίτλου, παρά μόνο η απόδειξη της νομής για διπλάσιο, σε σχέση με την τακτική χρησικτησία, διάστημα. Άρα μετά την έλευση της 20ετίας δύναται να αποκτηθεί η κυριότητα του ακινήτου.

Κατά το άρθρο 1055 του Αστικού Κωδικού εξαιρούνται από τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, τα πράγματα που ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία τελούν υπό γονική μέριμνα επιτροπεία ή δικαστική αντίληψη.  Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η προστασία των προσώπων αυτών από τον κίνδυνο να χάσουν την κυριότητα τους στα πράγματα που τους ανήκουν ενόσω κρατούν οι κατασκευές αυτές.

Στις μεταξύ συγκυριών σχέσεις η χρησικτησία για να προσδώσει κυριότητα σε έναν εκ των συγκυριών, θα πρέπει να γίνει γνωστό από τον εν λόγω συγκύριο ότι στο εξής ασκεί νομή σε όλο το ακίνητο. Το χρονικό όριο των 20ετών ξεκινά από το σημείο της γνωστοποίησης.

Για να δηλωθεί ως αιτία κτήσης του δικαιώματος έκτακτη χρησικτησία, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρησικτησία. Π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις κλπ. Μετά την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων δεν επιτρέπεται να υποβληθεί δήλωση δικαιώματος με αιτία κτήσης τη χρησικτησία για ακίνητο το οποίο έχει καταχωρηθεί ως ‘αγνώστου ιδιοκτήτη’.

 

Σχολιάστε το παραπάνω άρθρο

  Refresh Captcha